Bez kategorii

Jak używać czasowników modalnych must, have to, may, might

Czasowniki modalne angielski to niewielka grupa specjalnych czasowników, które nie wyrażają wprost działania lub stanu, ale odzwierciedlają stosunek mówcy do działania. W języku polskim używa się do tego zwykłych czasowników: mogę, jestem w stanie, muszę, pozwalam. Samo działanie wyraża się zwykłym czasownikiem bezokolicznikowym bez cząstki „to”. Chociaż w języku polskim nie ma odpowiedników czasowników modalnych, mówienie po angielsku bez użycia takich konstrukcji jest prawie niemożliwe. Zaleca się nauka gramatyki wraz z stopniowym nauczaniem się i zapamiętywaniem czasowników modalnych.

Reguły użytku czasownika modalnego must

Must w języku angielskim ma bardzo silne znaczenie, zawiera kategoryczność i jest praktycznie niezastąpiony w wielu sytuacjach. Po tym czasowniku umieszczamy bezokolicznik bez cząstki to.

 • I must go. – Muszę iść.
 • You mustn’t go. – Nie musisz iść.
 • Must he go? – Musi iść?

 Potrzebujemy must, aby wyrazić:

 1. Obowiązek i/lub konieczność (obligation, duty)

Must pokazuje, że dana osoba ma pewne obowiązki, musi coś zrobić.

A doctor must care about his patients. – Lekarz musi dbać o swoich pacjentów.

 1. Rozkaz, nakaz, zakaz (command, order, prohibition)

Stisujemy must, kiedy wydajemy rozkazy, nakazujemy lub nakłaniamy osobę do wykonania jakiegoś działania.

 • You must stay here. – Musisz tu zostać.
 • Strong advice (mocne zalecenie)

Jeśli chcesz udzielić nie tylko porady, ale zdecydowanie polecić coś, must będzie pomocny. W tej funkcji czasownik jest używany tylko w formie afirmatywnej i tylko w nieformalnym otoczeniu, w którym możemy sobie pozwolić na okazywanie emocji.

 • You must read this book in English. – Musisz przeczytać tę książkę po angielsku.

Reguły użytku czasownika modalnego have to:

 1. Obowiązek, konieczność (obligation, necessity)

Dzięki have to można powiedzieć, że jesteś zobowiązany lub musisz coś zrobić z powodu jakichkolwiek okoliczności zewnętrznych. Jest to podstawowa funkcja czasownika modalnego have to.

You have to turn right here. You can’t turn left. – Musisz tu skręcić w prawo. Nie możesz skręcić w lewo.

 • Wnioskowanie logiczne lub przypuszczenie (deduction, logical assumption)

Możemy użyć have to, aby powiedzieć, że wyciągnęliśmy pewien wniosek, założenie.

The sun is shining. It has to be warm outside. – Świeci słońce. Na zewnątrz musi być ciepło.

Reguły użytku czasownika modalnego may:

 1. Zezwolenie i zakaz (permission and prohibition)

Używamy czasownika modalnego may, jeśli coś komuś pozwalamy. Aby zabronić działania, dodajemy do may ujemną cząstkę not.

You may eat only one ice-cream at a time. – Możesz jeść tylko jedne lody na raz.

 • Życzenia (wishes)

Z pomocą may możemy wyrazić komuś swoje życzenia. W tym przypadku may staje się na początku zdania.

May this marriage bring you a lot of joy and happiness. – Niech to małżeństwo przyniesie Wam wiele radości i szczęścia.

 • Pewność (certainty)

Jeśli niektóre działania uznajemy za prawdopodobne do zdarzenia, możemy użyć tego czasownika.

He may well take a taxi not to wait for a bus. – Pewnie weźmie taksówkę, żeby nie czekać na autobus.

Reguły użytku czasownika modalnego might:

 1. Uprzejma rada (polite advice)

Might służy do udzielania porad lub sugerowania czegoś w grzeczny sposób.

You might like to try one of our wonderful desserts. – Możesz spróbować jednego z naszych wspaniałych deserów.

 • Akcja, która się nie wydarzyła (action that never happened)

Czasownik might pokazuje akcję, która mogła się wydarzyć, ale nie miała miejsca.

He might have eaten a jar of jam if he hadn’t been full. – Mógłby zjeść puszkę dżemu, gdyby nie był pełny.

Czasowniki modalne są łatwe do nauczenia się i do zrozumienia, ponieważ mają niektóre podobieństwa do języka polskiego, chociaż istnieje także i różnica. Czasowniki modalne będą one dobrą pomocą w posuwaniu się naprzód dla każdego, kto chce poprawić znajomość języka angielskiego.

Jeden komentarz

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *