Bez kategorii

Najczęściej używane synonimy w języku angielskim

Synonimy to wyrazy bliskoznaczne, możemy ich używać po prostu zastępując jedno słowo drugim bez wpływu na sens zdania. Ważne jest jednak, aby wiedzieć, jak je stosować, aby nie brzmieć bezsensownie i nie powtarzać się.

Synonimy ubarwiają naszą mowę i w ten sposób pokazują zróżnicowany leksykon, pomagają również zwiększyć płynność języka. Dzięki synonimom unikamy powtórzeń w kolejnych zdaniach naszej wypowiedzi, co sprawia, że jest ona bardziej dynamiczna. Znajomość wyrazów o podobnym znaczeniu sprawia, że mamy szeroki zasób słownictwa i łatwo się poruszamy w kulturze językowej.

 Zobaczmy rodzaje słów wraz z ich synonimami.  W języku angielskim synonimami mogą być czasowniki, rzeczowniki, przysłówki lub przymiotniki, które służą do wyrażenia tej samej cechy w przypadku przymiotników, tej samej czynności w przypadku czasowników, do mówienia o tym samym obiekcie, w przypadku rzeczowników lub do wskazania na ten sam okolicznik w przypadku przysłówków. Oto lista wyrazów:

Synonimy: Rzeczowniki

Rzeczowniki wymienione poniżej są synonimami. Każda para rzeczowników odnosi się do tego samego obiektu i służy do wskazania tej samej rzeczy.

 • couch – sofá
 • ship – boat
 • shop – store
 • teach – tutor
 • enemy – foe
 • crash – accident
 • center – middle
 • chair – seat
 • chef – cook
 • children – kids
 • father – dad
 • smell – odor
 • song – tune
 • stone – rock
 • street – road
 • taxi – cab
 • flower – blossom
 • hat – cap
 • house – home
 • infant – baby
 • friend – pal
 • fure – flame
 • garbage – trash
 • mother – mom
 • plate – dish
 • present – gift
 • robber – thief
 • rug – carpet
 • sack – bag
 • auto – car
 • bunny – rabbit
 • woman – lady

Synonimy: czasowniki

W poniższej liście słów znajdziesz niektóre z najczęściej używanych czasowników synonimicznych. Każda para czasowników odnosi się do tej samej czynności.

 • begin – start
 • cry – sob
 • cut – clip
 • drive – steer
 • enjoy – like
 • choose – pick
 • come – arrive
 • exit – leave
 • get – receive
 • harm – hurt
 • hope – wish
 • shut – close
 • sleep – snooze
 • smile – grin
 • sniff – smell
 • speak – talk
 • stop – cease
 • throw – toss
 • jog – run
 • laugh – giggle
 • lead – guide
 • save – keep
 • shout – yell
 • shove – push
 • leap – jump
 • listen – hear
 • love – adore
 • own – possess
 • permit – allow
 • raise – lift
 • reply – answer
 • rest –relax

Synonimy: Przymiotniki

Przymiotniki to są słowa, których używamy w odniesieniu do rzeczowników. Przymiotnik pełni funkcję opisu rzeczownika. Poniżej znajdują się niektóre z najczęściej używanych synonimów przymiotnika.

 • big – large
 • rich – wealthy
 • rude – impolite
 • sad – unhappy
 • blank – empty
 • eatable – edible
 • false – untrue
 • fertile – fruitful
 • broad – wide
 • center – middle
 • cunning – clever
 • dangerous – risky
 • gay – cheerful
 • glad – happy
 • hard – difficult
 • high – tall
 • huge – enormous
 • intelligent – clever
 • lazy – indolent
 • little – small
 • loving – fond
 • loyal – faithful
 • mad – crazy
 • new – modern
 • nice – kind
 • noisy – rowdy
 • old – ancient
 • oral – verbal
 • real – genuine
 • safe – secure
 • sleepy – drowsy
 • slim – slender
 • thin – lean
 • usual – normal
 • polite – courteous
 • poor – destitute
 • quick – rapid/fast
 • rare – scarce
 • ready – alert
 • vacant – empty
 • weak – feeble
 • well-known – famous

Synonimy w języku angielskim: Przysłówki

Przysłówki w języku angielskim to są te słowa, które zmieniają czasownik, przymiotnik, lub również inny przysłówek i służą do podania informacji o akcji lub okoliczności.

Spójrzmy na kilka przysłówków z synonimami w języku angielskim, gdzie każda para przysłówków ma to samo znaczenie:

 • above – over
 • fast – quickly
 • quietly – silently
 • under – below
 • late – tardy
 • near – close

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *